• Call : 0885 02 91 91
14апр.
2015
0

Над 90% от професиите на бъдещето ще изискват основни ИТ умения

За реформа в образователната система се говори отдавна. И въпреки това основните предизвикателства остават – застаряващи, демотивирани учители и пасивни методи на преподаване, неравен достъп до качествено образование, преждевременно отпадане на ученици, липса на ефективна национална система за външно оценяване. 90% от професиите на бъдещето ще изискват основни ИТ умения, дори тези, които са извън технологичната индустрия, сочат европейските проучвания. Обществото, бизнесът, държавата, родителите и учителите осъзнават и признават „технологичната революция”, но образователната система е застинала на ниво „индустриален преход”.
„Технологичната революция създаде един нов тип ученици – активни, будни, визуално ориентирани, носещи предприемаческия дух в себе си, изключително критични и провокативни”, сподели Ивелина Атанасова, организатор на конференцията Digital KidZ, която си поставя за цел да изгради мост между технологиите, образованието, бизнеса, родителите и децата. Широкият достъп до информация, който децата днес имат – през екрана на телевизора, таблета, смартфона и компютъра – възпитава у тях изключително критичен поглед върху поднасяната им информация. Те имат нужда да прилагат на практика наученото в училище и да преживяват преподаваната им материя, в противен случай губят интерес и стават апатични и агресивни.
„За хора, които живеят във време на глобална икономика е от съществено значение да бъдат възпитани как да „продават” уменията си и да отстояват гледната си точка, както и да развият умението за самообразоване през целия си живот”, казва още Ивелина Атанасова. Образователната система в България „възпитава” служители за индустриалната епоха – точността, послушанието и способността за монотонна повторяемост, следването на правилата и придържането към общия строй са приоритет.
В дисонанс с тези ценности са изискванията на бизнеса, който години наред вече алармира, че квалификацията на младите хора не съответства на потребностите му – 50% от заетите работят нещо, което не отговаря на професионалната им квалификация, а на други 24% им липсват умения, които заеманата от тях длъжност изисква. Образованието е ориентирано към осигуряване на теоретично познание, а не на практически умения. Младежите не са подготвени за това, че трябва да учат през целия си живот, за да са в крак с тенденциите, а разходите на компании, за да „дообучат” и квалифицират потенциалните си служители, са изключително високи.
Агресивното навлизане на технологиите в ежедневието опосредства отпадането на границите и локалната заетост. Това способства за хиперконкуренция на пазара на труда и появата на нови професии. Освен това за традиционните професии също вече се изисква все по-висока квалификация – по прогнози на Европейската комисия до 2020 г. за 35% от всички работни места ще се изисква висока квалификация.

Източник: www.technews.bg