• Call : 0885 02 91 91

Приемането на деца в УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ става след запознаване на родителя/настойника с дейностите, общите условия и правила, и попълване на Регистрационен (и Медицински) формуляр.

Отговорност на Ръководството на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ е чрез разнообразие от дейности и индивидуален подход към децата да осигури високо качество на предлаганите услуги, съобразени със съвременните изисквания за духовно и морално възпитание,  физическо и интелектуално развитие, модерно образование.

За мероприятията в  УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ са осигурени подходяща атмосфера, материално-техническа база, безопасни и здравословни условия, квалифицирани кадри.

Родителят/Настойникът на детето декларира, че попълнената информация в Регистрационния и Медицински формуляр е вярна, точна и пълна, и при промяна на някои от предоставените данни трябва да уведоми администрацията на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ.

Очаква се децата да спазват общоприетите правила за поведение и вътрешен ред, за който се информират при постъпването им. Обувки и външни дрехи се оставят на предназначените за това места. Задължително е децата да носят обувки за вътрешно ползване.

Служителите ни се грижат за комфорта,забавлението и образованието на вашите деца, но не носят персонална отговорност при случаите на случайни инциденти или наранявания.

Децата са длъжни да се отнасят с уважение едни към други, да не унижават достойнството на останалите деца и да не прилагат психическо и физическо насилие над тях. Служителите имат право да информират своевременно родителя/настойника и да прекратят престоя на дете, в случай, че проявява агресивност или неконтролируемо поведение, което пречи на останалите деца.

Администрацията на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ се задължава да уведомява своевременно родителя/настойника за възникнали здравословни, поведенчески и други проблеми на детето.

За отсъствия на детето е препоръчително родителят/настойникът да предупреждава администрацията на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ. Когато детето отсъства и родителят/настойникът е предупредил за това, предплатените посещения могат да бъдат преизчислени.

Когато родителят/настойникът не е предупредил за отсъствия на детето, предплатените посещения не се ползват и възстановяват.

Родителят/Настойникът на детето декларира, че при възникване на спешен случай  и невъзможност за връзка с посоченото в  Регистрационния формуляр лице, дава разрешението си за повикване на Спешна медицинска помощ, а при нужда и транспортиране на детето до най-близкото здравно заведение.

При възникване на проблем от всякакво естество детето трябва да уведоми, който и да е от служителите на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ.

Децата са длъжни да спазват инструкциите за безопасност при провеждане на мероприятия в УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ и извън него, както и при настъпване на извънредни ситуации (аварии, природни бедствия, други).

Забранява се децата самостоятелно да напускат територията на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ и/или групата при провеждането на външни мероприятия.

Предаването на детето става само на лицата, посочени в Регистрационния формуляр и при представяне на документ за самоличност.

Не се допуска внасянето на малки, остри и други опасни за здравето на децата предмети. Не се препоръчва носенето на скъпи играчки, предмети и бижута. Децата трябва да пазят личните се вещи и ценности, и да не ги оставят без надзор. УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ не носи отговорност за повредени или изгубени играчки и предмети, внесени отвън.

В УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ не се използват мобилни телефони за игри и разговори по време на организираните мероприятия, освен  когато това е наложително и е съгласувано със служител на центъра.

Децата са длъжни да пазят имуществото и вещите в УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ, така, както и вещите на другите деца.

При причиняване на случайни или умишлени материални щети от детето, като счупено стъкло, повредена аудио-визуална и друга техника, мебел, играчка и др., собственост на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ или на друго дете, след остойностяване на щетите и разходите, те се заплащат от родителя/настойника в десетдневен срок.

При системно нарушаване на вътрешния ред и правила, след предупреждение, Ръководството на УЧЕНИЧЕСКАТА ЗАНИМАЛНЯ има  право по своя преценка да не продължи или да прекрати престоя на дете, както и да не допусне ново записване.

Родителят/Настойникът трябва да запознае детето си с общите условия и правила.